Bestuursfuncties vacant

Huurdersbelang Woonmeij behartigt de belangen van de ± 5000 huurders van woningcorporatie Woonmeij in Meierijstad / Sint-Michelsgestel. Tussen de huurdersvereniging en de woningcorporatie is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

De leden van de huurdersvereniging worden door middel van jaarvergaderingen, spreekuren en media kanalen, geïnformeerd, geadviseerd en geraadpleegd. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 10 personen. Zij is thans op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, een voorzitter en een penningmeester.

De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de huurdersorganisatie. Hij leidt de vergaderingen. Hij zorgt ervoor dat statuten, huishoudelijk reglement en de overige van kracht zijnde besluiten en regelingen worden nageleefd. De voorzitter is de eerst verantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor de uitvoering van besluiten. De voorzitter onderhoudt namens de vereniging de contacten met de pers.

De penningmeester houdt toezicht op de financiële middelen van de huurdersorganisatie en houdt een deugdelijke administratie bij. Jaarlijks stelt hij een jaarbegroting op voor het volgende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan Woonmeij. Jaarlijks stelt hij een jaarrekening op na overlegging van een overzicht van de betalingen en legt hiervoor verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Hebt u belangstelling voor een van deze vrijwilligersfuncties, stuur uw sollicitatie naar Postbus 206, 5480 AE Schijndel. Alleen huurders van de corporatie komen in aanmerking voor deze functies